breaking News

September 13, 2019

panchabhuta in kannada. The birth of the human birth by eternal worship to the panchabhutas.

The birth of the human birth by eternal worship to the panchabhutas.
The birth of the human birth by eternal worship to the panchabhutas.

Sri Guru Kaneshwara


Om Bhu Devatabhyo Namah

Om Jala Devatabhyo Namah

Om Vayu Devatabhyo Namah

Om Agni Devatabhyo Namah

Om aakash Devatabhyo Namah

Om Surya Chandrabhyo Namah

Om Pancha Great demonologist NamahIti Panchabhuta Smaranami Nityam Narajanmapavanam Dhanya Dhanyosmi


ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಾವನ.
ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್ನೇಶ್ವರ

ಓಂ ಭೂ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಯು ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಆಕಾಶ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚ ಮಹಾ ಭೂತಾತ್ಮಕಾಭ್ಯೋ  ನಮಃ

ಇತಿ ಪಂಚಭೂತ ಸ್ಮರಣಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನರಜನ್ಮಪಾವನಮ್ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ

0 comments:

Post a Comment

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();